تحلیلی برانتخابات مجلس

 

 

مهدی عیسی زاده:سردارسپاه ونماینده فعلی مجلس –خط ومشی سیاسی عیسی زاده نزدیکی بسیاری به اصولگرایان میانه رو دارد البته خود وی نیز بارها اعلام داشته که وحدت مهمترین دغدغه وی در مسائل سیاسی و خط ولایت رهبری است.

تغییرگفتمان سیاسی میاندوآب از قلدربازی به سوی اخوت وبرادری وهمچنین تلاشهای سازنده وی درتوسعه وعمران منطقه وحمایت برخی نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی از وی ،عیسی زاده را تبدیل به یکی از گزینه های اصلی  انتخابات بدل نموده است.

حجت الاسلام میرزائی:نامزد همیشگی انتخابات مجلس که درادوار پنجم،هفتم وهشتم حضورداشته است.میرزائی دردوره هفتم با گفتمان مقابله با محبی نیا وارد انتخابات شد و استقبال خوبی ازوی شد وهمچنان نیز باعزمی راسخ برگفتمان مخالفت خود بامحبی نیا اصرارمی ورزد.

این روحانی اصولگرا که درادوارگذشته درلیست جبهه متحد اصولگرایان بوده،بیشترین امید خودرا به پایگاه نسل جوان و جویای کار دوخته است واستقبال خوبی نیز ازسوی جوانان ازوی شده است.درمورد میرزایی اکثرصاحبنظران وی را جزو شانسهای انتخابات می دانند.

مهندس فریدون سلیمی:نماینده دو دوره منطقه درمجلس  شورای اسلامی،وجهادگرسابق

سلیمی ازلحاظ گرایش سیاسی تنها گزینه اصلاح طلب درمیان افراد ثبت نام کرده می باشد البته وی درجرگه اصلاح طلبان درون نظام تعریف می شود. درمنطقه ازاعتقادات مذهبی و دیانت وی به نیکی یاد می شود.

درمورد سلیمی ذکراین نکته کافی است که یکی از دوستان می گفت اگرسلیمی ازفیلتر رد شود قطعا رای خواهد آورد.

کرمعلی مرادی ،وی که پرحاشیه ترین دوران زندگی خود را درشورای شهرگذراند ومظلومانه مورد اسیدپاشی قرارگرفت،گام به میدان مبرزه ای سخت درانتخابات مجلس شورای اسلامی نهاده است.

مرادی اصولگرا که درشورای شهرنیزهمواره مواضع منتقدانه ای داشت با نشریه فریادقلم همواره نیش زبانهای شدیدی را نثار محبی نیا داشته است.درمورد مرادی بایدمنتظر وقایع واتفاقات بود زیرا همگان درانتظار بروز یک شگفتی ازسوی وی هستند.

 جهانبخش محبی نیا:نماینده چهاردوره میاندوآب درمجلس شورای اسلامی ،سیاستمداری زیرک که در دوه نهم انتخابات ریاست جمهوری حامی هاشمی بود در دوره دهم حامی احمدی نژاد.محبی نیا مردی است که همواره انتقادات شدیدی را ازسوی مخالفان خودمتحمل شده است ولی همواره بازیرکی خاصی صحنه را مدیریت نموده است.

یکی ازسیاستهای محبی نیا تبلیغات زیرزمینی درایام انتخابات است وهمواره بقول یکی از دوستان ستاد سایه محبی نیا از ستاد ظاهری اش قوی تراست.البته خود وی نیز بخوبی واقف است که ای دوره اوضع کمی متفاوت وسخت ترشده است زیراهیچگاه وی  بصورت مستقیم با عیسی زاده ومرادی رقابت نداشته است والبته حضور بیگی نیز که درگذشته از هواداران وی بوده است نیز دراوضاع بی تاثیرنخواهد بود.ولی باز محبی نیا سیاستمداری زیرکی است  که باید وی را جزو گزینه های مطرح دانست.

روح اله بیگی:مدیرکل مستعفی اوقاف،روحانی اصولگرایی که بیشترین نزدیکی را دربین گزینه های موجود به جریان متنصب به دولت دارد.

وی دردوران حضور خویش دراداره کل اوقاف باتحرکات انتخاباتی وتبلیغاتی که داشت توانست پایگاه رای آور خوبی برای خود جمع آوری نماید.ولی باتوجه به اینکه این دوره اولین  دوره حضوربیگی بعنوان کاندیدای انتخابات است لذا این دوره را باید دوره تجربه اندوزی برای وی دانست هرچند بیگی نیز دربین گزینه های مدعی انتخابات نامی برای خود دست وپانموده است.

البته گزینه های قابل احترام دیگری مثل علی احدی وند)کارشناس ارشدعلوم سیاسی وذبیر آموزش وپرورش-امیرامیدی دبیرآموزش وپرورش-حسین شریفی دبیربازنشسته-اسحق عابدی سپاهی بازنشسته و... نیزهستند که بدلیل نبود شناخت کافی درموردآنها اظهرنظری نداشته ایم.

امیداست این تحلیل که بدون هیچگونه جانبداری نگاشته شده مورد توجه قرارگرفته و بتوانیم درجهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری درجلب مشارکت حداکثری مردم موفق وموثربوده باشیم.

منبع: وبلاگ جغاتی http://jegati.blogfa.com